ETZ-Programm ETZ-Programm

Měšťanské domy / městská brána / radnice

Stadttor

Městská brána

Dvouposchoďová věžová brána byla znovu vystavěna v roce 1526. Na konci 17. století pak byla zakončena cimbuřím. Aby mohla brána splňovat požadavky moderní dopravy, byl oblouk v roce 1967 rozšířen. Při opravě věže provedené při této příležitosti namaloval akademický restaurátor Ludwig Peyscha na Horní městskou bránu znovu znak doložený již v roce roku 1693 (symboly císaře, města Weitry, Fürstenbergů) a na východní stěnu věže nápis "Bůh ochraňuj město". Městský příkop před městskou branou byl zasypán teprve v sedmdesátých letech. Barokní sochu svatého Jana z Nepomuku zhotovil roku 1724 Friedrich Wilhelm Stillen z Vídně.

Dreifaltigkeitssäule

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice (2) vystavěl v letech 1747-48 Johann Walser z Budějovic. Kromě Panny Marie nese sochy svatého Sebastiana, Floriana a Rocha. Barokní sloup korunuje zobrazení Nejsvětější trojice. Zdařile zrestaurovaný dům v Kirchengasse 93 má plochý arkýř umístěný na dvou krakorcích.

Sgraffitohaus

Dům se sgrafity (Rathausplatz 4)

Obzvláštní pozornost si zaslouží nádherný renesanční dům se sgrafity (Rathausplatz 4). 

více informací

Těžiště vyobrazení tvoří scény z raných dob Říše římské v podobě podle Tita Livia (59 před n.l. až 17 po n.l.). Obrazy v druhém patře nesou po dvou nápisech (nahoře a dole), v prvním patře pak po jednom nápisu (pod). Vlevo nahoře vidíme Horácia Coclese, který sám bránil most na Tibeře proti útočícím Etruskům, zatímco Římané strhávají most, aby tak odřízli cestu nepřátelům. Druhé vyobrazení nám ukazuje udatného Marca Curtia, který se zbraní na koni skáče do hluboké průrvy, která se otevřela na Foru Romanu a měla by se podle věštby zavřít teprve tehdy, až Řím přinese oběť nejvyšší. Třetí obraz ukazuje zavraždění římského krále Tarquinia Priscuse, který se samozvaně zmocnil královského trůnu. Dva najatí pastýři předstírali spor, aby se tak dostali před krále, který jej měl rozsoudit, a přitom ho zavraždili. Obrazy na pravé straně obou poschodí byly v pozdějších dobách zničeny probouráním oken. Na úrovni prvního poschodí vlevo můžeme vidět smrt krále Hieronyma ze Syrakus, který se během druhé punské války (218-201 před n.l.) odvrátil od Říma a posléze se stal obětí vojenského spiknutí. Vedle je zobrazen příběh zrádného učitele z Falerii, který vylákal syny předních obyvatel Falerii do nepřátelského tábora a tam je nabídl jako rukojmí. Římané tuto opovrženíhodnou nabídku odmítli a děti pak hnaly svého učitele prutem zpět do Falerii. Další obraz ukazuje Lucia Verginia, který zavraždil svou dceru, aby ji chránil před nástrahami Appia Claudia. Spodní řada obrazů nám ukazuje muže a etapy jeho života (10 až 100 let) a srovnává jej v každé fázi se zvířetem: 10 let - kozoroh, 20 let - tele, 30 let - vůl, 40 let - lev, 50 let - liška, 60 let - vlk, 70 let - pes, 80 let - kočka, 90 let - osel, 100 let - husa.
Základem pro obrazové ztvárnění Liviových dějin na domě se sgrafity ve Weitře jsou ilustrace Johanna Bocksbergera ml. a Josta Ammana, které původně zdobily latinské a německé vydání Livia, ale již roku 1573 vyšly zvlášť jako obrázková kniha. Tento letopočet je terminus post quem pro sgrafita ve Weitře. V souvislosti s tím je nutno opravit i letopočet na domě 1540. Uvedené Bocksbergerovy a Ammanovy ilustrace se často stávaly předlohou pro sgrafita, obrazy a štuky v Rakousku, a zvláště pak v sousedních Čechách.

Rathaus

Radnice

Radnici postavil podle návrhu kremského architekta Josefa Utze roku 1892/93 stavitel Ignaz Knapp z Weitry.
Pozoruhodný je její sál, jehož stropní fresky vytvořil Wolfram Köberl (1956) znázorňují pověst k založení města Weitra: Vít Orsini z Rosenburgu předává každému ze svých pěti synů s růží i jedno z jím založených měst: Nové Hrady, Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a Weitra.

Zisterne am Rathausplatz

Kašna u Rathausplatzu

Tento městský vodní rezervoár byl zbudován ve středověku. Raně gotická klenba je napájena třemi „prameny“: dešťovou vodou, která proniká se shora, spodní vodou, která se zde vyskytuje i přes polohu na skále, a přepadem z pramene v hostinci, který je umístěný šikmo nad cisternou.
PDF Rundgang_durch_die_Stadt_bis_Stadtpfarrkirche.PDF